Kennisuitwisseling als sleutelwoord

Veel zorgorganisaties hebben al een goed anti-agressiebeleid, maar kampen nog met de uitvoering op de werkvloer. Tijdens de RegioSessie ‘Succesvol tegen agressie’ op 11 maart in De Bilt leerden 33 zorgprofessionals onder leiding van Joanne Kloosterboer en Aukje van den Bent hoe Emma Kinderziekenhuis en Libertas Leiden agressie tegen medewerkers al succesvol verminderen.

“Bij ons was eerst een heftig incident nodig”
Dirk Tol, hoofdverpleegkundige op de intensive care Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis is initiatiefnemer van het project ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. De agressie-ervaringen van medewerkers zijn als input gebruikt voor de kick-offtrainingen, om dicht bij de werkvloer te blijven. “We willen niet top-down vertellen hoe het moet, omdat heel veel informatie alleen vanuit de medewerkers kan komen. En we zijn gaan kijken naar waar agressie ontstaat.”

“A zeggen, is A doen”
Dirk legt uit dat het anti-agressiebeleid goed moet worden ingebed. “Het beleid moet overal in de organisatie hetzelfde zijn. Medewerkers moeten consequent zijn. A zeggen, is ook A doen. Uiteindelijk willen we dat alle incidenten gemeld worden. Ons aanpak werd echt succesvol toen het aantal meldingen hoger werd.” Om dat te bereiken zijn in het Emma Kinderziekenhuis per afdeling agressiecoaches opgeleid.

Ondersteuningsregeling
Libertas Leiden heeft vanuit de Ondersteuningsregeling een subsidie gekregen voor het project dat startte met een pilot-workshop met sleutelfiguren uit de organisatie. In een tweede ronde workshops zijn alle leidinggevenden betrokken. “Daar ontdekten we waarom er wel of juist niet wordt gemeld. In een derde ronde workshops zijn als pilot drie teams met de teamleider in gesprek gegaan. “We hebben gekeken naar wat er nu wordt gedaan en wat er gewenst is. Zijn daar verschillen tussen, dan is er werk aan de winkel”, aldus preventiemedewerker Nienke van der Zanden.

Blijvende aandacht
Het resultaat daarvan is nu al zichtbaar: het aantal meldingen is met 100% toegenomen, vooral door meldingen uit de drie pilot-teams. “We halen daar veel informatie uit, bijvoorbeeld over welke trainingen voor welke teams nodig zijn. We zien dat er al resultaten worden geboekt, maar zijn nog volop in ontwikkeling.”

Reacties uit de zaal
Er komen veel reacties uit de zaal. ‘Waar gaan jullie vastleggen wat er per cliënt wordt getolereerd?’ is de eerste vraag. Een collega geeft als tip het zorgleefplan of het signaleringsplan. “Dat lezen alle betrokken medewerkers, heel waardevol.”

Een GGZ-medewerker vertelt over het meldingssysteem waar hij mee werkt: “Bij ons worden incidenten ingedeeld op basis van ‘heftigheid’. Het systeem berekent  zelf in welke van de drie categorieën de melding wordt geplaatst, maar de medewerker wordt ook gevraagd de subjectieve ernst aan te geven. Wat wij zien? Dat medewerkers incidenten structureel minder ernstig ervaren dan ze zijn.”

Waardevolle tips
Als afsluiter van deze RegioSessie vertellen alle aanwezigen in drietallen eigen succesverhalen aan elkaar. In één van de aanwezige zorginstellingen mogen bijvoorbeeld ook cliënten melden. Een andere zorgprofessional legt uit dat zijn organisatie met een intern opvangteam werkt, waarin medewerkers zitten die collega’s na incidenten opvangen. Ook de agressiecoaches bij Dirk Tol worden als heel waardevol gezien: “Het aanstellen van agressiecoaches is een goed idee. Maar ik hoop wel dat er bij ons ook ruimte voor gemaakt wordt om die taak uit te voeren.”